FANDOM


  • Nguyên tử có cấu tạo như thế nào, tạo nên từ những hạt gì?
    Kích thước, khối lượng, điện tích của chúng ra sao?
  • Hạt nhân nguyên tử được tạo nên từ những hạt nào?
  • Cấu tạo vỏ nguyên tử như thế nào?
    Mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử và tính chất của các nguyên tố.

Danh sách bài họcSửa đổi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.