FANDOM


  • Các nguyên tố được sắp xếp vào bảng tuần hoàn theo nguyên tắc nào?
  • Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố hóa học với vị trí của nó trong bảng tuần hoàn.
  • Tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn biến đổi như thế nào? Bảng tuần hoàn có ý nghĩa gì?

Danh sách bài họcSửa đổi