FANDOM


Lịch sử 11

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc là tăng cường bóc lột giai cấp công nhân trong nước và tiến hành xâm lược thuộc địa ở bên ngoài. Sự phát triển của các nước tư bản không chỉ làm nảy sinh những mâu thuẫn nội tại trong nước mà còn đưa đến những mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Để giải quyết những mâu thuẫn trên, chiến tranh thế giới thứ nhất đã nổ ra. Cách mạng tháng Mười Nga thành công trong lòng cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã thể hiện ước mơ xây dựng một chế độ không áp bức, bóc lột của nhân loại.

Cũng như các nước khác trong khu vực, Việt Nam cuối thế kỉ XIX trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Nhân dân Việt Nam đã tích cực chống lại công cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Tuy nhiên, do lực lượng chênh lệch, do không có sự lãnh đạo thống nhất từ triều đình nhà Nguyễn nên Việt Nam đã không thể thoát khỏi thân phận của một nước nô lệ.

Chương trình Lịch sử 11 sẽ tiếp tục cho học sinh thấy chặng đường phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự ảnh hưởng của lịch sử dân tộc trong quá trình phát triển đó.

2017 08 14 22.24.51

Tổng quan

Danh sách bài họcSửa đổi

Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo)


Chương I

Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


Chương II

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


Chương III

Những thành tựu văn hóa thời cận đại


.