FANDOM


Phân số

Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên, trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫu số. Điều kiện bắt buộc là mẫu số phải khác 0.

$ \frac{a}{b} $

Với tử số là a và mẫu số là b, b khác 0, a,b là số nguyên. Phân số còn được hiểu là một dạng số được dùng để biểu thị tỉ lệ của một đại lượng này so sánh với một đại lượng khác. Ví dụ như:

  • Một nửa cái bánh có thể biểu thị bằng phân số: $ \frac{1}{2} $ = 0,5
  • Một phần ba cái bánh có thể biểu thị bằng phân số: $ \frac{1}{3} $ = 0,3333...
  • Một phần tư bánh có thể biểu thị bằng phân số: $ \frac{1}{4} $ = 0,25
  • Trọn một cái bánh có thể biểu thị bằng phân số: $ \frac{4}{4} $ = 1