FANDOM


Phép đối xứng tâm

Phép đối xứng tâm O là phép biến hình biến điểm O thành chính nó; biến mỗi điểm M khác điểm O thành điểm M' sao cho O là trung điểm của MM'.

Kí hiệu: ĐO (M) = M' <=> O là trung điểm của MM'

Nhận xét

Phép đối xứng tâm-tính chất
  • Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu ĐO biến H thành chính nó.
Ví dụ: hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn có 1 tâm đối xứng

Biểu thức tọa độ

M(x;y) -->[ĐO với O(x0;y0)] M'(x';y') => { $ \begin{pmatrix} {x' = 2x0 - x}\\ {y' = 2y0 - y} \end{pmatrix} $

Tính chất

  • Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì
  • Biến 1 tia thành 1 tia
  • Biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của các điểm tương ứng
  • Biến 1 đoạn thẳng thành 1 đoạn thẳng có độ dài bằng nó
  • Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó (nếu tâm O nằm trên Δ thì Δ' trùng với Δ; nếu tâm O không nằm trên Δ thì Δ' // Δ)
  • Biến 1 góc thành góc bằng nó
  • Biến 1 tam giác thành tam giác bằng nó (trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp biến thành các điểm tương ứng)
  • Biến 1 đường tròn thành đường tròn bằng nó (tâm biến thành tâm)